Tag Archives: เชื่อมโครงเหล็ก

WELDER ช่างเชื่อม

ช่างเชื่อม

ช่างเชื่อมของ CES ได้ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล อาทิเช่น

AWS D1.1: Structural Welding Code-Steel
ASME Section IX
API 1104

โรงเชื่อมเหล็ก

โดยมีหน่วยงาน Third party witnessing of welder qualification รับรองทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการทดสอบช่างเชื่อมของเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง จึงมั่นใจได้ใน ผลงานที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล