พัฒนาสังคมและชุมชม

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน CES ร่วมเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม